| خطبه های جمعه | شهرستان بابلسر | نقشه سايت | درباره ما |

 
 

 

صحيفه سجاديه

امام زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام

 


 

صحيفه سجاديه

دعاي اول

دعاي دوم و سوم

دعاي چهارم و پنجم

دعاي ششم و هفتم

دعاي هشتم، نهم و دهم

دعاي يازدهم و دوازدهم

دعاي سيزدهم و چهاردهم

دعاي پانزدهم و شانزدهم

دعاي هفده، هجده، نوزده

دعاي بيستم

دعاي بيست و يك، بيست ودو

دعاي بيست وسه، بيست وچهار

دعاي بيست وپنج،بيست وشش

دعاي 27، 28، 29، 30

دعاي سي و يك، سي ودو

دعاي 33، 34، 35، 36

دعاي 37، 38، 39، 40

دعاي چهل ويكم،چهل ودوم

دعاي چهل وسه، چهل وچهار

دعاي چهل و پنج،چهل وشش

دعاي چهل وهفتم

دعاي چهل وهشت،چهل ونه

دعاي پنجاه، پنجاه و يك

دعاي پنجاه دو، سه و چهار

صفحه اصلي